Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie realizuje wnioski o udzielenie informacji publicznej wyłącznie w zakresie dotyczącym działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być zgłoszony w dowolnej formie:

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi zawierać dane wnioskodawcy w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiedzi. Natomiast wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 352).

W przypadku gdy żądane informacje w ocenie jednostki organizacyjnej nie stanowią informacji publicznej, powiadamia się o tym wnioskodawcę.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

Terminy:
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

    
  • BIP