Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy NSR

Żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe (NSR): odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne - odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Ćwiczenia rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania poddziałów - przygotowania do okresowej służby wojskowej.

Dni, w których odbywane są ćwiczenia wojskowe rotacyjne ustala - w formie zbiorowego wykazu - dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe.

Wykaz sporządza się nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia i zapoznaje się z nim żołnierzy rezerwy, a wyciąg z tych wykazów przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień w celu powołania tych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe. Wykaz można zmieniać tylko za zgodą żołnierza rezerwy.

Wyciąg z wykazu dołącza się do karty powołania.

 

SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

ĆWICZENIA WOJSKOWE: 

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego;
 • w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

 

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 • należności finansowe:
 1. uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowe;
 2. dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi (żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę w wysokości 2000 zł, nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania);
 3. zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby.
 • świadczenia rzeczowe:
 1. zakwaterowanie zbiorowe;
 2. umundurowanie i wyekwipowanie;
 3. bezpłatne wyżywienie.
 • świadczenia zdrowotne:
 1. opieka medyczna;
 2. opieka stomatologiczna;
 3. zaopatrzenie w produkty lecznicze.
 • ochrona uprawnień pracowniczych:
 1. gwarancja stabilności zawodowej;
 2. zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej;
 3. ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy.

 

Jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych będziesz mógł korzystać z szeregu uprawnień.

W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 • w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Pracodawca może również rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (tj. Dz. U. 2015 poz. 192 z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
 • otrzymasz gwarancje stabilności zawodowej(urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • czas czynnej służby wojskowej zostanie wliczony do wysługi pracowniczej;
 • czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru;
 • opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

W zakresie pomocy edukacyjnej możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

 

W zakresie świadczeń zdrowotnych:

 • określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

 

W zakresie należności finansowych:

 • atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby z tytułu:
 1. odbywania ćwiczeń wojskowych,
 2. pełnienia okresowej służby wojskowej,
 3. pełnienia służby przygotowawczej;
 • możliwy zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby( z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem);
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniami z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

W zakresie świadczeń w naturze:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatnie umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

W zakresie prestiżu służby w rezerwie:

 • uwzględnienie czasu służby w NSR, jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwa;
 • prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń i państwowych i resortowych;
 • prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze, w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
 • prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera – rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
 • prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

 

PODSTAWA PRAWNA:

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

 

Informacje szczegółowe na temat służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych można otrzymać osobiście w WKU w Stargardzie – pokój nr  209 lub telefonicznie nr 261 451 516.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP