Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa – zespół czynności prowadzonych w określonym czasie, mających na celu określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji, czynności te należą do powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Kwalifikacje prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej.

 

TERMINY I MIEJSCA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCK KOMISJI LEKARSKICH W 2019 ROKU.

 

 KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Art. 32 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.
 2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
 3. Obowiązek, o którym mowa ust. 1 i 2, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.
 4. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.
 5. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 6. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
  • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 ust. 2, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby 5 zastępczej;
  • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji; wydaniem wojskowych dokumentów osobistych; przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej; przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
 7. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
 8. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 9. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 10. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

KTO WZYWA DO KWALIFIKACJI WOSKOWEJ?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

 

UWAGA!!!
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

OSOBA PODLEGAJĄCA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

po raz pierwszy przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:

 • dowód osobisty;
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3X4 cm (bez nakrycia głowy);
 • dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki:
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Na czas trwania kwalifikacji wojskowej w celu ustalenia zdolności osób podlegających kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej, wojewodowie powołują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie. Wojewódzkie komisje lekarskie sprawują nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznaczają odpowiednio:

 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy),
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW);
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

PRZENOSZENIE DO REZERWY

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na Wojskowego Komendanta Uzupełnień obowiązek przenoszenia do rezerwy wszystkich osób stających do kwalifikacji wojskowej.

Art.47a

 1. Osoby uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej można powołać do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w tym również w trybie ochotniczym, wyłącznie w okresie trwania obowiązku jej odbywania, nie później jednak niż do czasu przeniesienia ich do rezerwy na podstawie art. 46.
 2. Osoby podlegające powołaniu, w tym również w trybie ochotniczym, do odbycia zasadniczej służby wojskowej, po upływie okresu trwania obowiązku jej odbywania, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.
 3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2, ich przeniesienie do rezerwy następuje z dniem następującym po dniu upływu okresu trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, a w przypadku osób podlegających poza tym okresem kwalifikacji wojskowej lub zgłoszeniu się do wojskowego komendanta uzupełnień w trybie art. 34 – z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne.
 4. Przeniesienie do rezerwy osób, o których mowa w ust. 3, następuje z urzędu i nie wymaga zgody lub udziału osoby przenoszonej do rezerwy.

 

Wszelkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Stargardzie pokój Nr 202, 203
lub
telefon 261-451-528 i 261-451-527

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl