Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LEGIA AKADEMICKA

 

Zgodnie z podpisanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony narodowej porozumieniem , w 2019r. realizowana będzie druga edycja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Szkolenie dzieli się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Z terenu województwa zachodniopomorskiego do drugiej edycji programu Legia Akademicka wytypowane zostały poniższe uczelnie:

- Uniwersytet Szczeciński

- Akademia Morska w Szczecinie

- Politechnika Koszalińska

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

 

Ochotnicze szkolenie studentów odbywa się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  Ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.


 


Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, realizowaną w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.


 

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł.

Program rzewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach programu klas wojskowych ukończą  szkolenie podstawowe – w takim wypadku tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera.

Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w  tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Zakłada się, iż studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

Szczegółowe informacje dotyczące „Legi akademickiej” znajdują się na stronie legiaakademicka.wp.mil.pl

Decyzja:

 Wniosek:

  • Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „LEGIA AKADEMICKA”:

Pobierz w MS WORD     pobierz w PDF

 

Lista uczelni uczestniczących w programie "LEGIA AKADEMICKA":