Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Narodowe Siły Rezerwowe

 

 

TERMINY KWALIFIKACJI DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ORAZ ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSOWEJ

 

 DO POBRANIA

wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR:

Pobierz w MS WORD     pobierz w PDF


 

CEL POWOŁANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, pełniący służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach:

 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa;
 • potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:- zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;- działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia;- akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;- oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

Ponadto żołnierze NSR służą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach poza granicami kraju.

 

PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

Wzmocnienie potencjału sił zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału w: 

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • ochronie mienia;
 • akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego;
 • oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
 • wykonywaniu zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa.
 • udziału w działaniach antyterrorystycznych;

 

 

WARUNKI FORMALNE DO ZAWARCIA KONTRAKTU PRZEZ ŻOŁNIERZA REZERWY, KTÓRY OCHOTNICZO ZGŁOSIŁ SIĘ DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W RAMACH SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH

 

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był karany za przestępstwa umyślne;
 • posiada wykształcenie: posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • gimnazjalne; przewidziane dla stanowisk szeregowych;
 • średnie przewidziane dla stanowisk podoficerów;
 • wyższe przewidziane dla stanowisk oficerów;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • pełnił służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O POWOŁANIE DO SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH

 

 • dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia - świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia ze szkoły gdy osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • uwierzytelnioną kopię lub oryginał posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;

a ponadto należy zabrać ze sobą:

 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty.


SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

Ćwiczenia wojskowe: 

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego;
 • w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

 

 

 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

NALEŻNOŚCI FINANSOWE:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowe;
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi (żołnierzom rezerwy posiadające nadane przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę w wysokości 2000 zł, nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania);
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby.

 

ŚWIADCZENIA RZECZOWE:

 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie.

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.

 

OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH:

 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej;
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy.

 

JAKO ŻOŁNIERZ NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH BĘDZIESZ MÓGŁ KORZYSTAĆ Z SZEREGU UPRAWNIEŃ.

 

W ZAKRESIE OCHRONY UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH:

 • w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Pracodawca może również rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (tj. Dz. U. 2015 poz. 192 z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
 • otrzymasz gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • czas czynnej służby wojskowej zostanie wliczony do wysługi pracowniczej;
 • czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru;
 • opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

W zakresie pomocy edukacyjnej możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

 

W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

 

 • określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

 

W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH:

 

 • atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby z tytułu:
  • odbywania ćwiczeń wojskowych,
  • pełnienia okresowej służby wojskowej,
  • pełnienia służby przygotowawczej;
 • możliwy zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby( z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem);
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniami z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ W NATURZE:

 

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatnie umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

W ZAKRESIE PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE:

 

 • uwzględnienie czasu służby w NSR, jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwa;
 • prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń i państwowych i resortowych;
 • prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze, w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
 • prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera – rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
 • prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

 

Żołnierze rezerwy (również byli żołnierze zawodowi) zainteresowani zawarciem kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych informacje szczegółowe na temat naboru do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych mogą otrzymać osobiście w WKU w Stargard – pokój nr 209 lub telefonicznie nr 261 451 516.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP