Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Odbywanie ćwiczeń wojskowych polega na szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

Ćwiczenia mogą być odbywane jako:

 1. jednodniowe;
 2. krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 3. długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 4. rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 1. żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
 2. żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 3. osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się żołnierzy rezerwy w trybie:

 • natychmiastowego stawiennictwa;
 • ochotniczym;
 • zwykłym.

osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:

 • ochotniczym
 • zwykłym

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni
w ciągu roku.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonej w tej karcie. Terminu tego nie stosuje się jeżeli powołania następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła się na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

 
 

STAWKI UPOSAŻENIA ZA KAŻDY DZIEŃ ĆWICZEŃ

 

Zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz rozporządzeniem
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych, rezerwiści powołani do odbycia ćwiczeń będą otrzymywać uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego.

 Uposażenie, przysługujące za każdy dzień trwania ćwiczeń.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2019 poz. 135)

 

Lp.

Stopień wojskowy

Procent stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

za dzień
w złotych

1

major (komandor podporucznik)

5,1

185,15

2

kapitan (kapitan marynarki)

4,5

164,25

3

porucznik (porucznik marynarki)

4,25

155,13

4

podporucznik (podporucznik marynarki)

4,2

153,30

5

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95

144,18

6

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

3,85

140,53

7

chorąży (chorąży marynarki)

3,7

135,05

8

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

3,6

131,40

9

starszy sierżant (starszy bosman)

3,5

127,75

10

sierżant (bosman)

3,45

125,93

11

plutonowy (bosmanmat)

3,35

122,28

12

starszy kapral (starszy mat)

3,3

120,45

13

kapral (mat)

3,25

118,63

14

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,95

107,68

15

szeregowy (marynarz)

2,85

104,03

 

UPRAWIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
  1. lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  3. lekarza dentysty,
  4. szpitala.
 4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 211), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

 Wniosek o chęci powołania na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w trybie ochotniczym:    Pobierz w MS WORD      pobierz w PDF

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy:    Pobierz w MS WORD      pobierz w PDF

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 r. poz. 1459);
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz.U. 2017 r., Nr 142 poz. 1505);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. 2015 r. poz. 1520);
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2017 r., Nr 52 poz. 519);
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2015 r. poz. 950);
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2017 r. poz. 171);
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP