Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w WKU w Stargardzie.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych- Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.)- dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie z siedzibą:

ul. 11 Listopada 3a 73-110 Stargard

tel. 261 451 231 adres e-mail: wkustargard@ron.mil.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego).

Art. 49 ust. 2d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430) zezwala na przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dotyczą te dane.

Osoby podlegające ewidencji wojskowej obowiązane są do udzielenia informacji organom prowadzącym tę ewidencję w zakresie danych dotyczących tych osób i przetwarzanych w ewidencji wojskowej.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Udostępnianie danych innym uprawnionym podmiotom odbywać się będzie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i w zakresie określonym przepisami prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji.

Osobie, których dane przetwarzane są w WKU w Stargardzie, przysługuje prawo do:

- dostępu do treści swoich danych- art. 15 RODO,

- sprostowania danych- art. 16 RODO,

- usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem- art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych- art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl