Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydziały mobilizacyjne

Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych służy zapewnieniu w czasie pokoju ukompletowania stanem osobowym jednostek wojskowych w czasie wojny.

Przydziały mobilizacyjne umożliwiają wyznaczenie żołnierzy rezerwy na stanowiska wojskowe, natomiast pracownicze przydziały mobilizacyjne umożliwiają przeznaczenie osób do objęcia stanowisk pracowniczych określonych etatem czasu „W” (do świadczenia pracy na rzecz jednostki wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny).

Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej.

 

Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności wojskowej;
 • posiadają odpowiedni stan zdrowia, wiek;
 • nie zamieszkują stale za granicą.

 

Żołnierzy rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o:

 • zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • wyjeździe za granicę trwającym co najmniej sześć miesięcy i powrocie z tego pobytu;
 • adresie korespondencyjnym.

 

Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do:

 • osobistego stawienie się w terminie i miejscu określonym w wezwaniu;
 • powiadomienia niezwłocznie organu wzywającego o niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu z powodu obłożnej choroby lub innych ważnych przyczyn;
 • zabrania ze sobą książeczki wojskowej.

 

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wynikających na jej podstawie nie zgłasza się w określonym miejscu i terminie na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 3 ustawy.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP