Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Reklamowanie

Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób, które zostały zwolnione z obowiązku pełnienia tej służby w drodze reklamowania.

Reklamowanie następuje z urzędu lub na wniosek.

Zawiadomienia i wnioski sporządza się w dwóch egzemplarzach i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby podlegającej reklamowaniu.

 

Zgodnie z art. 116 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) reklamowanie z urzędu dotyczy osób, które:

 1. wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 2. zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 2261) lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

Szczegółowy wykaz stanowisk wskazanych w art. 116 ust. 4 pkt 1 lit. c cytowanej ustawy, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136).

Wzór zawiadomienia  o reklamowaniu z urzędu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

Reklamowanie na wniosek,  zgodnie z art. 116 ust. 4 pkt 2 i § 6 ust. 1 rozporządzenia, może być prowadzone w stosunku do osób zatrudnionych w:

 1. urzędach państwowych lub samorządowych oraz Narodowym Banku Polskim,
 2. przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki,
 3. jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
 4. jednostkach organizacyjnych:
  a) podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,
  b) podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego,
  c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 5. publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 6. przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

Wzór wniosku w sprawie reklamowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Odmowa dokonania reklamowania na wniosek lub jej uchylenie, w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której służy wnioskodawcy odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Wojskowy komendant uzupełnień może odmówić reklamowania na wniosek w przypadku, gdy istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie występują zasoby osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny.

 

Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji o dokonanym reklamowaniu własnoręcznym, czytelnym podpisem na odesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień egzemplarzu zawiadomienia (wniosku) - § 11 ust. 2 rozporządzenia.

 

Zgodnie z § 14 rozporządzenia organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania.

Wzór ww. zawiadomienia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

Szczegółowych informacji na temat reklamowania można uzyskać:

 • poprzez kontakt bezpośredni w WKU w Stargardzie, pok. 118, w godzinach przyjęć interesantów;
 • telefonicznie pod nr 261 451 519;
 • lub pisząc na adres e-mail: wkustargard@ron.mil.pl.

 

Podstawy prawne:

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP