Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez WKU w Stargardzie w związku z realizacją zadań ustawowych.

 Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych- Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.)- dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie z siedzibą:

ul. 11 Listopada 3a 73-110 Stargard

tel. 261 451 525/530

adres e-mail: wkustargard@ron.mil.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Tomasz BRYŁA, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

ul. 11 Listopada 3a 73-110 Stargard

tel. 261 451 231

adres e-mail: wkustargard.iodo@ron.mil.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art. 49 ust. 2d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459) przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej może odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której dotyczą te dane.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zgodnie z obowiązującym w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Stargardzie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, których dane dotyczą, przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

    
  • BIP