Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawozdania PM-1

Badaniem statystycznym PM-1 o pojazdach i maszynach objęte są wytypowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy) oraz maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazywania danych wynika

z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).

Dane o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz dane osobowe będą przetwarzane dla celów ewidencji wojskowej w trybie art. 212 i 223a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019, poz. 1541 tj ze zmianami.) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
(Dz.U. z 2004 r., nr 148, poz. 1556, z późn. zm.).

W sprawozdaniu ujmuje się również środki transportowe , maszyny (wydzierżawione, wynajmowane, będące w leasingu):

 • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy);
 • maszyny do robót ziemnych, budowlanych drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze, sprężarki powietrza itp.

WAŻNE !

Podczas wypełniania sprawozdania PM-1 dział nr 2 pojazdy i maszyny:

 • wartości kolumn (1 – 7; 9 – 10) podaje się w oparciu o dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego;
 • kolumna 2 Identyfikator ITS, podać zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku
  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
  w tych sprawach (Dz.U. z 2019, poz. 2130 tj z późn. zm.);
 • należy wykazać wszystkie przyczepy (naczepy);
 • w kolumnie 9 wpisać jednostkę charakteryzującą odpowiednio dla danego środka transportowego, maszyny np. cysterna – pojemność, żuraw, wózek widłowy – udźwig, ładowarka – pojemność łyżki, agregat prądotwórczy – moc, itp.
 • w przypadku pojazdów, przyczep posiadających dodatkowe urządzenia wyposażenie, zabudowę np. HDS, HIAB wpisać informację
  w kolumnie 7.

Zgodnie z § 14. 1. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004, poz. 1872).

Posiadacze nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.

 

Druk rocznego sprawozdania o pojazdach i maszynach (PM-1) za 2019 rok:    Pobierz w MS WORD      pobierz w PDF

 

Wykaz symboli indeksowych pojazdów i maszyn ITS:    Pobierz w MS WORD      pobierz w PDF

Wzór wypełnienia PM-1 :    Pobierz w MS WORD      pobierz w PDF

 

**)   Dla ciągników rolniczych i przyczep homologowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009 oraz z 2006 r. Nr 42, poz. 291) mogą być nieokreślone kategorie homologacyjne.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP