Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

W 2018 roku szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej realizowane będzie w następujących terminach:

 1.  szkolenie w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów realizowane będzie w AWLąd we Wrocławiu, WSO SP w Dęblinie oraz WATw Warszawie:

 • I turnus – od dnia 8 stycznia do dnia 6 lipca;

2.  szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów realizowane będzie w szkołach podoficerskich:

 • I turnus – od dnia 1 lutego do dnia 27 kwietnia
 • II turnus – od dnia 3 lipca do dnia 30 listopada;

3.  szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowane będzie w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych:

 • I turnus – od dnia 8 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018r.;
 • II turnus – od dnia 7 maja do dnia 31 sierpnia 2018r;
 • III turnus – od dnia 4 września do dnia 21 grudnia 2018r. i od 25 września do 21 grudnia 2018r.

 

I.    O SŁUŻBIE

Służba Przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 

Powołanie do służby przygotowawczej następujące w terminach:

 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w miesiącach: styczeń lub kwiecień;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w miesiącach: luty lub lipiec;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach: styczeń, maj, wrzesień

 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia.

 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba Przygotowawcza kończy się egzaminem.

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego – jeżeli kształcą się na oficera;
 • kadeta – jeżeli kształcą się na podoficera;
 • elewa – jeżeli kształcą się na szeregowego.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

 

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów – przysługują uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;
 • podoficerów – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;
 • szeregowych – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto;

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

II.  WARUNKI POWOŁANIA

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • nie karana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • posiadająca wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

 

 III.     WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.

 

 Wniosek do służby przygotowawczej:     pobierz w PDF


Uwaga: wypełniając wniosek kandydat powinien wskazać korpus, w którym chciałby odbyć szkolenie

 

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis, albo po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego.

 

IV.    REKRUTACJA

 

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osób, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. rozmowę kwalifikacyjną;
 3. sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne.

 

Rozmowa kwalifikacyjna, ma character oceniający:

 • predyspozycje do kształcenia w ośrodku szkolenia, na potrzeby określonego korpusu;
 • motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw, oraz innych dokumentów złożonych przez kandydata;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.

 

Po otrzymaniu rekomendacji wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie kieruje osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej: - w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, - w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej, w przypadku kandydatów do tej służby;
 2. wojskowej pracowni psychologicznej: - w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 

Pozostałe osoby do:

 1. wojskowej pracowni psychologicznej: - w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. wojskowej komisji lekarskiej: - w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej, w przypadku kandydatów do tej służby.

 

PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NASTĘPUJE PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH KRYTERIÓW:

 • pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej;
 • stwierdzeniu posiadania przez kandydata orzeczonej zdolności  do czynnej służby wojskowej;
 • braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

V.     PRAWA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132.

 

Dodatkowo informujemy, że pomimo wprowadzonych w 2013 roku ułatwień związanych z rekrutacją do służby przygotowawczej, wojsko jest szczególnie zainteresowane ochotnikami, którzy posiadają określone kwalifikacje.

Zgodnie z rozporządzeniem MON z 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku preferowani są przede wszystkim:

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”
 • operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • nurkowie;
 • płetwonurkowie;
 • skoczkowie spadochronowi
 • ratownicy medyczni lub sanitariusze
 • kucharze

 

Informacje szczegółowe na temat naboru do służby przygotowawczej można otrzymać osobiście w WKU w Stargardzie – pokój nr 210 lub pod numerem telefonu 261-451-517, 261-451-528

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl