Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba zawodowa

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR

Korpus szeregowych zawodowych został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla osób powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Swoim zasięgiem obejmie on wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NASTĘPUJE:

 1. do służby stałej – w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych na czas nieokreślony;
 2. do służby kontraktowej – w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych na czas określony w kontrakcie.

 

Powołanie żołnierza do służby kontaktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat, a pierwszy kontrakt na pełnienie tej służby zawiera się na okres dwóch lat.

DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH MOŻE BYĆ POWOŁANY:

 • żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową;
 • ukończył co najmniej gimnazjum;
 • posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

PROCEDURY POWOŁYWANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

 1. Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na adres ich zamieszkania, który ustala, czy spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych na administrowanym terenie pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1), do zawodowej służby wojskowej.
 3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy zainteresowani wyrażą wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z ich kwalifikacjami.
 4. Następnie wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia.
 6. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe po otrzymaniu zgody wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy1) zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 7. Po uzyskaniu zaświadczenia, zainteresowani składają w wojskowej komendzie uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz dołączają nw. dokumenty*:
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • informacje z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego;
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na stanowisko;
 • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy;
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia stanowisku służbowym (np. prawo jazdy, uprawnienia elektryczne itp.)
 • ponadto do wniosku dołączyć można opinie z przebiegu służby wojskowej (np. z zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej, ćwiczeń rotacyjnych lub z odbytego przeszkolenia wojskowego).
 1. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów kieruje zainteresowanych do właściwej wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 2. Po spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez właściwy organ wojskowy, kandydaci podpisują w wybranej jednostce wojskowej kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej, a następnie otrzymują od wojskowego komendanta uzupełnień skierowanie w celu pełnienia służby.

 

* kopię dokumentów (po okazaniu oryginałów) może uwierzytelnić organ wojskowy (m. in. WKU), który przyjmuje dokumenty od żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy.

 

Do pobrania:

Wniosek o powołanie mnie do zawodowej służby wojskowej:     Pobierz w MS WORD     pobierz w PDF

Ankieta osobowa do zawodowej służby wojskowej:     pobierz w PDF

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie pokój nr 203 lub poprzez kontakt telefoniczny 261-451-527.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
11 Listopada 3a
73-110 Stargard
tel. 261451231
fax. 261451227
wkustargard@ron.mil.pl

  
 • BIP